Jun 17, 2019   7:48 a.m. Adolf
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Dynamika a riadenie satelitov
Title of topic in English: Satellite Dynamics and Control
State of topic: approved (prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Automotive Mechatronics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.
Summary: Cieľom práce je analýza trajektórií satelitov na obežnej dráhe okolo Zeme, popis dynamických rovníc a možností riadenia orientácie satelitov. Trajektórie satelitov na obežných dráhach okolo Zeme je možné analyzovať ako zjednodušené trajektórie – ide o tzv. Keplerove trajektórie, ktoré sú popísané tzv. orbitálnymi parametrami, alebo môže byť uvažovaný vplyv skutočného tvaru Zeme, vplyv odporu prostredia, vplyv ostatných planét Slnečnej sústavy a iné – ide o tzv. perturbačné vplyvy. Jednotlivé perturbačné vplyvy výrazne ovplyvňujú charakter orbitálnych parametrov. Okrem trajektórie satelitu je dôležitá aj orientácia satelitu, či už vzhľadom na Zem – napr. kvôli snímaniu povrchu Zeme alebo kvôli komunikácii, alebo vzhľadom na Slnko – natočenie slnečných panelov. Túto orientáciu popisujú dynamické rovnice satelitu. Samotné riadenie orientácie satelitu má zabezpečiť túto požadovanú orientáciu. V práci študent naprogramuje niektoré typy trajektórií v programe Mathematica a bude skúmať vybrané perturbačné vplyvy na túto trajektóriu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-AM Automotive Mechatronics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.