18. 9. 2019  14:05 Eugénia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Dynamika a riadenie satelitov
Názov témy anglicky: Satellite Dynamics and Control
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je analýza trajektórií satelitov na obežnej dráhe okolo Zeme, popis dynamických rovníc a možností riadenia orientácie satelitov. Trajektórie satelitov na obežných dráhach okolo Zeme je možné analyzovať ako zjednodušené trajektórie – ide o tzv. Keplerove trajektórie, ktoré sú popísané tzv. orbitálnymi parametrami, alebo môže byť uvažovaný vplyv skutočného tvaru Zeme, vplyv odporu prostredia, vplyv ostatných planét Slnečnej sústavy a iné – ide o tzv. perturbačné vplyvy. Jednotlivé perturbačné vplyvy výrazne ovplyvňujú charakter orbitálnych parametrov. Okrem trajektórie satelitu je dôležitá aj orientácia satelitu, či už vzhľadom na Zem – napr. kvôli snímaniu povrchu Zeme alebo kvôli komunikácii, alebo vzhľadom na Slnko – natočenie slnečných panelov. Túto orientáciu popisujú dynamické rovnice satelitu. Samotné riadenie orientácie satelitu má zabezpečiť túto požadovanú orientáciu. V práci študent naprogramuje niektoré typy trajektórií v programe Mathematica a bude skúmať vybrané perturbačné vplyvy na túto trajektóriu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-AM automobilová mechatronika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.