Jun 16, 2019   8:34 p.m. Blanka
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Dynamická analýza pruženia vozidla
Title of topic in English: Dynamic Vehicle Suspension Analysis
State of topic: approved (prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Automotive Mechatronics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.
Summary: Pruženie vozidla hrá dôležitú úlohu pri bezpečnosti a komforte jazdy automobilu. V súčasnosti okrem pasívneho pruženia sa využíva aj semiaktívne a aktívne pruženie. Každý z uvedených konceptov má svoje výhody aj nevýhody. V rámci rešeršnej časti práce študent naštuduje rôzne spôsobov pruženia vozidiel vrátane semiaktívnych a aktívnych spôsobov – ich technickú realizáciu ako aj ich výhody a nevýhody, ako aj rôzne spôsoby modelovania pruženia. V praktickej časti študent vytvorí model pruženia vozidla v programe Mathematica, na ktorom bude realizovať dynamickú analýzu pre vybrané typy budenia. Bude uvažovaný štvrtinový a polovičný model vozidla, ktoré budú navzájom porovnané. Z vytvorených dynamických modelov pruženia budú zostavené tzv. stavové modely systémov. Stavový model predstavuje jeden z používaných modelov vhodných pre riadenie. Následne bude stavový model systému využitý na návrh riadenia pri definovaných požiadavkách správania sa systému.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-AM Automotive Mechatronics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.