17. 9. 2019  22:23 Olympia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Dynamická analýza pruženia vozidla
Názov témy anglicky: Dynamic Vehicle Suspension Analysis
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.
Abstrakt: Pruženie vozidla hrá dôležitú úlohu pri bezpečnosti a komforte jazdy automobilu. V súčasnosti okrem pasívneho pruženia sa využíva aj semiaktívne a aktívne pruženie. Každý z uvedených konceptov má svoje výhody aj nevýhody. V rámci rešeršnej časti práce študent naštuduje rôzne spôsobov pruženia vozidiel vrátane semiaktívnych a aktívnych spôsobov – ich technickú realizáciu ako aj ich výhody a nevýhody, ako aj rôzne spôsoby modelovania pruženia. V praktickej časti študent vytvorí model pruženia vozidla v programe Mathematica, na ktorom bude realizovať dynamickú analýzu pre vybrané typy budenia. Bude uvažovaný štvrtinový a polovičný model vozidla, ktoré budú navzájom porovnané. Z vytvorených dynamických modelov pruženia budú zostavené tzv. stavové modely systémov. Stavový model predstavuje jeden z používaných modelov vhodných pre riadenie. Následne bude stavový model systému využitý na návrh riadenia pri definovaných požiadavkách správania sa systému.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-AM automobilová mechatronika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.