Jun 16, 2019   2:34 p.m. Blanka
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Segmentácia významných oblastí na obrazoch očnej sietnice
Title of topic in English: Segmentation of significant areas in the eye retina images
State of topic: approved (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Jozef Goga
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Jozef Goga
Summary: Témou tejto bakalárskej práce je spracovanie obrazov očnej sietnice, ktoré umožní ich ďalšie využitie na diagnostické účely v medicíne. Cieľom je identifikácia (segmentácia) dôležitých oblastí na obrazoch, ktorá zvyšuje účinnosť metód na diagnostikovanie diabetickej retinopatie (DR) počítačovými algoritmami. Úlohy: 1. Naštudujte a popíšte základné metódy spracovania digitálnych medicínskych obrazov sietnice ľudského oka so zameraním na segmentáciu ciev a optického disku. 2. Navrhnite vhodnú metodológiu segmentácie ciev a optického disku na obrazoch sietnice. Na testovanie úspešnosti zvolených metód použite niektorú z voľne dostupných databáz medicínskych obrazov (napr. HRF [1], EyePACS [2] alebo Messidor [3]). 3. Získané výsledky vhodným spôsobom spracujte a vyhodnoťte. Odporúčaná literatúra: [1] ODSTRCILIK, Jan, et al. Retinal vessel segmentation by improved matched filtering: evaluation on a new high-resolution fundus image database. IET Image Processing, 2013, 7.4: 373-383. [2] BHASKARANAND, Malavika, et al. EyeArt+ EyePACS: automated retinal image analysis for diabetic retinopathy screening in a telemedicine system. 2015. [3] DECENCIÈRE, Etienne, et al. Feedback on a publicly distributed image database: the Messidor database. Image Analysis & Stereology, 2014, 33.3: 231-234. [4] QURESHI, Rashid Jalal, et al. Combining algorithms for automatic detection of optic disc and macula in fundus images. Computer Vision and Image Understanding, 2012, 116.1: 138-145.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-RK Robotics and Cybernetics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.