28. 10. 2020  4:12 Dobromila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Klientska aplikácia pre riešenie blokových schém
Názov témy anglicky:
Client application for block diagram solving
Stav témy:
schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Úlohou diplomovej práce je vytvoriť web aplikáciu, ktorá umožní nájsť matematický model pre zadanú blokovú schému. Úlohy: 1. Naštudujte si možnosti vykonávania symbolických výpočtov na strane klienta (JavaScript, WebAssembly). 2. Oboznámte sa s už vytvorenou aplikáciou na kreslenie blokových schém, analyzujte jej vlastnosti, navrhnite a realizujte potrebné vylepšenia. 3. Na základe vytvorenej blokovej schémy vypočítajte výslednú prenosovú funkciu danej štruktúry. Výpočet realizujte výlučne na strane klienta. Výstup zobrazte na stránke pomocou vhodných formátov (napr. vo forme obrázku, TeX formát). 4. Vyhodnoťte výsledky a vypracujte technickú dokumentáciu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-API aplikovaná informatika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.