21. 9. 2019  23:26 Matúš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Klasifikácia obrazov sietnice s využitím hlbokého učenia
Názov témy anglicky: Deep Learning Based Classification of Retinal Images
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.
Abstrakt: Témou práce je štúdium a využitie hlbokých neurónových sietí na klasifikáciu obrazových dát. Hlboké siete dosahujú vysokú úspešnosť klasifikácie, čo má využitie napr. v biometrii alebo v medicíne. Očná sietnica je významná a veľmi spoľahlivá biometrika. Vplyvom cukrovky dochádza k jej poškodeniu (diabetická retinopatia-DR), čo môže viesť až k oslepnutiu pacienta. Cieľom práce je návrh metódy na báze hlbokého učenia na klasifikáciu príznakov diabetickej retinopatie na obrazoch. Úlohy: 1. Štúdium existujúcich metód spracovania digitálnych obrazov očného pozadia získaných fundus kamerou. 2. Vytvorenie vhodnej množiny trénovacích dát na extrakciu rôznych typov príznakov DR. Trénovacie dáta majú významný vplyv na úspešnosť klasifikácie. 3. Návrh a overenie metódy na extrakciu a klasifikáciu príznakov diabetickej retinopatie. 4. Vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-API aplikovaná informatika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.