20. 9. 2019  13:42 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh riadenie a vizualizácie regálového zakladača
Názov témy anglicky: Design of control and human machine interface for high-bay warehouse
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Jakub Osuský, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Jakub Osuský, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je tvorba uceleného projektu z pohľadu riadenia pre regálový zakladač. Riadenie bude pozostávať z procesnej úrovne, kde budú vstupy a výstupy snímané a ovládané pomocou PLC (programovací logický kontroler) a vizualizácie, ktorá bude tvoriť rozhranie človek stroj pri ovládaní zariadenia operátorom. 1. Úloha - oboznámte sa s modelom regálového zakladača a zakreslite schému elektrického zapojenia jednotlivých komponentov. 2. Úloha - vytvorte program v PLC pre manuálne, poloautomatické a automatické riadenie zakladača s rozoznávaním farieb. 3. Úloha - vytvorte vizualizáciu na dotykovom panely, pomocou ktorej bude možné riadený systém ovládať vo všetkých režimoch činnosti.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-AM automobilová mechatronika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.