23. 10. 2019  13:18 Alojza
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Matematické metody hodnocení drsnosti tvarově obrobené plochy v blízkosti inflexních bodů
Název tématu anglicky: Mathematical methods of roughness evaluation of machined surface close to the inflection points
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: Dr. Ing. Vladimír Pata
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Dr. Ing. Vladimír Pata
Anotace: V současné technické praxi je zcela běžně využíváno víceosé frézování, čímž vznikají tvarově velice složité díly. U nich se často specifikuje problém vhodného matematického typu hodnocení z hlediska parametrů dle ISO 25178. Nejvíce se daný problém vyskytuje v případech, kdy konkávní plochy přechází přes inflexní body do ploch konvexních a obráceně. Zadávané doktorské téma předpokládá vyřešení této problematiky na teoretické úrovni s využitím matematické statistiky a dále s prvky umělé inteligence na bázi neuronových sítí. Bude třeba specifikovat vhodný způsob snímání povrchu, sběru a separace dat, nalezení optimálních aproximačních polynomů a taktéž vhodných vícerozměrných statistických analýz.
Anotace anglicky: In today's practice, commonly used multi-axis milling results in highly complicated parts. Its most severe issue lies in a selection of suitable mathematical evaluation approaches in accordance with ISO 25178. Challenging are the cases where the concave surfaces pass through the inflection points to the convex ones, and reverse. The submitted doctoral topic assumes the solution of this issue on a theoretical level using mathematical statistics, and further with the help of elements of an artificial intelligence based on neural networks. It will be necessary to specify a suitable way of sensing the surface, collecting and separating the data, finding optimal approximation polynomials, and also suitable multivariate statistical analyzes.
Další informace: Student by měl být seznámen s problematikou teorie obrábění kovů a zpracování plastů, měl by mít dobré znalosti matematické analýzy (na úrovni technických vysokých škol) a matematické statistiky.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-TSNSPM technológie spracovania a nástroje na spracovanie polymérnych materiálov