23. 10. 2019  15:33 Alojza
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Matematické metody hodnocení drsnosti tvarově obrobené plochy v blízkosti inflexních bodů
Názov témy anglicky: Mathematical methods of roughness evaluation of machined surface close to the inflection points
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: Dr. Ing. Vladimír Pata
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Dr. Ing. Vladimír Pata
Anotácia: V současné technické praxi je zcela běžně využíváno víceosé frézování, čímž vznikají tvarově velice složité díly. U nich se často specifikuje problém vhodného matematického typu hodnocení z hlediska parametrů dle ISO 25178. Nejvíce se daný problém vyskytuje v případech, kdy konkávní plochy přechází přes inflexní body do ploch konvexních a obráceně. Zadávané doktorské téma předpokládá vyřešení této problematiky na teoretické úrovni s využitím matematické statistiky a dále s prvky umělé inteligence na bázi neuronových sítí. Bude třeba specifikovat vhodný způsob snímání povrchu, sběru a separace dat, nalezení optimálních aproximačních polynomů a taktéž vhodných vícerozměrných statistických analýz.
Anotácia anglicky: In today's practice, commonly used multi-axis milling results in highly complicated parts. Its most severe issue lies in a selection of suitable mathematical evaluation approaches in accordance with ISO 25178. Challenging are the cases where the concave surfaces pass through the inflection points to the convex ones, and reverse. The submitted doctoral topic assumes the solution of this issue on a theoretical level using mathematical statistics, and further with the help of elements of an artificial intelligence based on neural networks. It will be necessary to specify a suitable way of sensing the surface, collecting and separating the data, finding optimal approximation polynomials, and also suitable multivariate statistical analyzes.
Ďalšie informácie: Student by měl být seznámen s problematikou teorie obrábění kovů a zpracování plastů, měl by mít dobré znalosti matematické analýzy (na úrovni technických vysokých škol) a matematické statistiky.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-TSNSPM technológie spracovania a nástroje na spracovanie polymérnych materiálov