Sep 22, 2019   1:29 a.m. Móric
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Matematické metody hodnocení drsnosti tvarově obrobené plochy v blízkosti inflexních bodů
Title of topic in English: Mathematical methods of roughness evaluation of machined surface close to the inflection points
State of topic: approved (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: Dr. Ing. Vladimír Pata
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Plastics, Rubber and Fibres - IPM FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: Dr. Ing. Vladimír Pata
Annotation: V současné technické praxi je zcela běžně využíváno víceosé frézování, čímž vznikají tvarově velice složité díly. U nich se často specifikuje problém vhodného matematického typu hodnocení z hlediska parametrů dle ISO 25178. Nejvíce se daný problém vyskytuje v případech, kdy konkávní plochy přechází přes inflexní body do ploch konvexních a obráceně. Zadávané doktorské téma předpokládá vyřešení této problematiky na teoretické úrovni s využitím matematické statistiky a dále s prvky umělé inteligence na bázi neuronových sítí. Bude třeba specifikovat vhodný způsob snímání povrchu, sběru a separace dat, nalezení optimálních aproximačních polynomů a taktéž vhodných vícerozměrných statistických analýz.
Annotation in English: In today's practice, commonly used multi-axis milling results in highly complicated parts. Its most severe issue lies in a selection of suitable mathematical evaluation approaches in accordance with ISO 25178. Challenging are the cases where the concave surfaces pass through the inflection points to the convex ones, and reverse. The submitted doctoral topic assumes the solution of this issue on a theoretical level using mathematical statistics, and further with the help of elements of an artificial intelligence based on neural networks. It will be necessary to specify a suitable way of sensing the surface, collecting and separating the data, finding optimal approximation polynomials, and also suitable multivariate statistical analyzes.
Further information: Student by měl být seznámen s problematikou teorie obrábění kovů a zpracování plastů, měl by mít dobré znalosti matematické analýzy (na úrovni technických vysokých škol) a matematické statistiky.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-TSNSPM Polymers processes, equipments and tools for processing of polymeric materials-- not entered -- -- not entered --