18. 10. 2019  23:03 Lukáš
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Internet vecí pre inteligentnú domácnosť
Název tématu anglicky: Internet of Things for SMART HOME
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
Anotace: Práca sa bude zaoberať problematikou IoT (Internet of Things). Predstaví praktický model aplikácie chytrých elektronických zariadení do domácnosti, ktoré komunikujú s hlavným serverom za účelom obsluhy a riadenia. Takýto model umožní sieťovo spojiť všetky inteligentné systémy v rámci domácnosti. Vďaka tomu vznikne riešenie centrálneho ovládania všetkých zariadení v domácnosti. Práca objasní detailný princíp činnosti sieťovej komunikácie medzi hlavným domácim serverom a jednotlivými elektronickými zariadeniami cez komunikačný sieťový protokol TCP/IP. Signalizačný protokol SIP bude použitý na návrh komunikačného riadiaceho sieťového modelu pre IoT zariadenia. Centrálny server bude navrhnutý ako softvérová komunikačná brána, spravujúca prístup do Internetu. Pre potreby lokálnej komunikácie bude ponúkať možnosť bezdrôtového spojenia cez štandard WIFI. Práca sa bude zaoberať vývojom vlastného softvérového centrálneho riešenia, ktoré zabezpečí potrebnú komunikáciu s elektronickými zariadeniami a analyzuje prijímané informácie. Pre ovládanie častí chytrej domácnosti ponúkne navrhnuté riešenie používateľské rozhranie (aplikáciu). Server bude dimenzovaný tak, aby poskytol potrebný výpočtový výkon pre činnosť riešenia. Návrh konceptu inteligentného domáceho servera s využitím protokolu SIP, jeho teoretického návrhu, implementácie a experimentálneho overenia sú hlavnými cieľmi tejto práce. Všetky problémy, ktoré vzniknú počas experimentálneho overovania, budú analyzované a odstránené. Práca bude obsahovať detailné teoretické znalosti o IoT, analýzu jednotlivých funkčných blokov a podsystémov, pokročilú analýzu sieťovej komunikácie a protokolovej signalizácie a ich experimentálne overenie, najmä použitie protokolu SIP pre komunikáciu zariadení v rámci IoT.
Anotace anglicky: This work will deal with Internet of Things. It introduces a practical model for the application of smart home appliances that communicate with the main server for the purpose of operation and control. This model will enable to connect through network all intelligent systems within the household. Thanks to this, will be created a solution of the central control of all devices at household. The work clarifies the detailed principle of operation the network communication between the main home server and each of the electronic devices through a communication network protocol TCP/IP. The SIP signaling protocol will be used to design a communication control network model for IoT devices. The central server will be designed as a software communication gateway that manages access to the Internet. For local communication purposes, it will offer the possibility of wireless connection via WIFI standard. The work will deal with the development of its own software central solution, which ensures the necessary communication with the electronic devices and analyzes the received information. For the control of smart home parts will offer user interface solution (application). The server will be dimensioned to provide the necessary computing power for the solution to work. The concept of an intelligent home server concept using the SIP protocol, its theoretical design, implementation and experimental verification are the main goals of this work. All issues that occurred during the experimental verification will be analyzed and removed. The work will contain detailed theoretical knowledge about IoT, disassembly of individual functional blocks and subsystems, advanced analysis of network communication and protocol signaling and their experimental verification, especially the use of SIP protocol for IoT communication.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-TL telekomunikácie