22. 7. 2019  11:41 Magdaléna
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Meranie hladiny pohonných hmôt vo veľkokapacitných zásobníkoch
Názov témy anglicky: Measurement of fuel levels in bulk containers
Stav témy: schválené (prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.
Fakulta: Strojnícka fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky - SjF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.
Anotácia: Práca rieši návrh metódy založenej na meraní tlakovej diferencie, ktorá sa využije pre stanovenie výšky hladiny vo veľkokapacitných zásobníkoch na pohonné hmoty. V rámci práce sa vykoná analýza doterajších metód merania výšky hladiny v predmetných zásobníkoch. Zároveň bude navrhnutá nová metóda, ktorá bude podložená experimentom. Výsledky merania musia preukázať znalosť vyhodnotenia, resp. nameraných hodnôt vrátane vyhodnotenia neistôt.
Anotácia anglicky: The work deals with the design of the method based on the measurement of the pressure difference, which is used for the determination of the level in the bulk fuel tanks. The work will analyze the current methods of measuring the level in the containers. At the same time, a new method will be proposed, which will be supported by experiment. The measurement results must demonstrate the knowledge of the evaluation, respectively. measured values, including evaluation of uncertainties.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-MT metrológia-- nezadané -- -- nezadané --