18. 6. 2019  15:25 Vratislav
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Strojnícka fakulta


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Vývoj nefiltrovaných širokopásmových etalonových detektorů pro aplikace zajištění metrologické návaznosti pro fotometrii LED, OLED zdrojů.
Název tématu anglicky: Development of the non-filtered broadband standard detectors as new standard photometers for a measuements of photometric quantities of LED and OLED light sources .
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: doc. RNDr. Jiří Tesař, PhD.
Fakulta: Strojnícka fakulta
Garantující pracoviště: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. RNDr. Jiří Tesař, PhD.
Anotace: Zdroje optického záření založené na aplikaci LED v posledních letech masivně nahrazují dosud používané tradiční zdroje (žárovky, výbojky a zářivky) jak v oblasti osvětlování, tak i v širších technologických aplikacích využívajících optické záření i mimo viditelné spektrum. Moderní metrologické schéma návaznosti realizované v předních NMI využívají referenčních radiometrů pro absolutní spektrální kalibrace primárních filtrovaných fotometrů. Specifické parametry LED a OLED zdrojů teoreticky umožňují překlenout nutnost použití primárních filtrovaných fotometrů a dovolují aplikovat přímo absolutně spektrálně charakterizované nebo kvantově predikovatelné referenční radiometry jako zdroje návaznosti. Cílem této práce je jednak navrhnout a realizovat sadu pasťových referenčních nefiltrovaných detektorů, provést jejich metrologickou charakterizaci a vyvinout metodu a matematické modely pro přenos veličiny spektrální responzivity referenčního detektoru na fotometrickou veličinu osvětlenosti. Současně s tím bude studována možnost přímé aplikace kvantově predikovatelných absolutních detektorů PQED Součástí práce bude: - Provedení rešerše současných existujících technologií širokopásmových LED a OLED zdrojů optického záření - realizaci referenčních nefiltrovaných detektorů na bázi 3- a 5-prvkových pasťových měřicích geometrií - Zpracování matematických modelů pro přenos veličiny spektrální responzivity referenčního detektoru na fotometrickou veličinu osvětlenosti - vypracování metodických postupů pro zajištění přímé návaznosti na primární etalonové fotometry a detektory ČMI s cílem snížení nejistoty měření na 0,8 % - Porovnání dosažených výsledků s přímou aplikací kvantově predikovatelných absolutních cetektorů (PQED)
Anotace anglicky: LED based optical radiation sources are have currently started massively replacing traditional sources both in area of general lighting applications as well as in the broader scope of Optical technologies utilising the Optical radiation outside the visible spectrum range. The advanced metrology traceability chains realised in leading NMIs in Europe utilise the absolutely calibrated broadband radiometers for calibrating primary photometers providing thus in twos steps metrology traceability from spectral radiant flux down to photometry units. Nevertheless, specific spectral properties of LED and OLED based light sources allow to apply the broadband standard radiometers directly as a new primary photometers thus shortenining the traceability chain significantly. Here the application of the absolute predictable quantum efficiency detectors (PQEDs) provides the hopeful alternative solution. This work aims to propose, realise, characterise the set of 3- and 5- element non-filtered standard detectors and to provide their metrology characterisation. The mathematical models supporting the transfer from spectral radiant flux down to luminous responsivity will be developed. Achieved results will be compared with the application of Predictive Quantum Efficiency Detectors (PQEDs) This work will cover: - The investigation of existing technologies of broadband LED based sources of optical radiation - The realisation of set of 3- and 5-element standard trap detectors - The development of mathematical models supporting the transfer from spectral radiant flux down to luminous responsivity - Comparison of achieved results with those reached via application of PQED detectorsOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
D-MET metrológia-- nezadáno -- -- nezadáno --