18. 6. 2019  10:40 Vratislav
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Návrh zdokonalenia procesov marketingu v priemyselnom podniku (vypísané pre ak. rok 2019/2020)
Název tématu anglicky: A proposal to improve marketing processes in an industrial company
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Veronika Johanesová
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Veronika Johanesová
Abstrakt: Cieľom predkladanej bakalárskej práce bude na základe získaných teoretických východísk zhodnotiť procesy marketingu vo vybranom priemyselnom podniku a navrhnúť možné zdokonalenia týchto procesov s prihliadnutím na realizovateľnosť konkrétnych návrhov v podnikovej praxi. Predkladaná práca sa bude deliť do štyroch samostatných kapitol. Prvá kapitola bude venovaná teoretickým východiskám súvisiacich s riešenou problematikou. Druhá, analytická, kapitola bude venovaná charakteristike podniku v kontexte vypracovávanej bakalárskej práce. Tretia kapitola bude venovaná návrhu na zdokonalenie procesov marketingu, ktoré budú koncipované na základe vykonanej analýzy. V poslednej kapitole bude zhodnotený návrh na zdokonalenie procesov marketingu vo vybranom priemyselnom podniku, a to z hľadiska finančnej náročnosti integrovania navrhovaných zmien do podnikovej praxi.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-PMA priemyselné manažérstvo-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.