Oct 19, 2019   4:46 p.m. Kristián
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Návrh zdokonalenia procesov marketingu v priemyselnom podniku (vypísané pre ak. rok 2019/2020)
Title of topic in English: A proposal to improve marketing processes in an industrial company
State of topic: approved (prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Veronika Johanesová
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Industrial Engineering and Management - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Veronika Johanesová
Summary: Cieľom predkladanej bakalárskej práce bude na základe získaných teoretických východísk zhodnotiť procesy marketingu vo vybranom priemyselnom podniku a navrhnúť možné zdokonalenia týchto procesov s prihliadnutím na realizovateľnosť konkrétnych návrhov v podnikovej praxi. Predkladaná práca sa bude deliť do štyroch samostatných kapitol. Prvá kapitola bude venovaná teoretickým východiskám súvisiacich s riešenou problematikou. Druhá, analytická, kapitola bude venovaná charakteristike podniku v kontexte vypracovávanej bakalárskej práce. Tretia kapitola bude venovaná návrhu na zdokonalenie procesov marketingu, ktoré budú koncipované na základe vykonanej analýzy. V poslednej kapitole bude zhodnotený návrh na zdokonalenie procesov marketingu vo vybranom priemyselnom podniku, a to z hľadiska finančnej náročnosti integrovania navrhovaných zmien do podnikovej praxi.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-PMA Industrial Management

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.