17. 6. 2019  19:40 Adolf
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh zdokonalenia procesov marketingu v priemyselnom podniku (vypísané pre ak. rok 2019/2020)
Názov témy anglicky: A proposal to improve marketing processes in an industrial company
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Veronika Johanesová
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Veronika Johanesová
Abstrakt: Cieľom predkladanej bakalárskej práce bude na základe získaných teoretických východísk zhodnotiť procesy marketingu vo vybranom priemyselnom podniku a navrhnúť možné zdokonalenia týchto procesov s prihliadnutím na realizovateľnosť konkrétnych návrhov v podnikovej praxi. Predkladaná práca sa bude deliť do štyroch samostatných kapitol. Prvá kapitola bude venovaná teoretickým východiskám súvisiacich s riešenou problematikou. Druhá, analytická, kapitola bude venovaná charakteristike podniku v kontexte vypracovávanej bakalárskej práce. Tretia kapitola bude venovaná návrhu na zdokonalenie procesov marketingu, ktoré budú koncipované na základe vykonanej analýzy. V poslednej kapitole bude zhodnotený návrh na zdokonalenie procesov marketingu vo vybranom priemyselnom podniku, a to z hľadiska finančnej náročnosti integrovania navrhovaných zmien do podnikovej praxi.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-PMA priemyselné manažérstvo-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.