Oct 20, 2019   1:09 p.m. Vendelín
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Návrh zlepšenia motivácie zamestnancov generácie Z v priemyselnom podniku (ak. rok 2019/2020)
Title of topic in English: The proposal to improve employees motivation of generation Z in an industrial company (ak. rok 2019/2020)
State of topic: approved (prof. Ing. Peter Sakál, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Mária Haladová
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Industrial Engineering and Management - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Mária Haladová
Summary: Cieľom predkladanej bakalárskej práce bude na základe získaných teoretických poznatkov zhodnotiť procesy motivácie zamestnancov generácie Z vo vybranom priemyselnom podniku a navrhnúť možné opatrenia na optimalizáciu týchto procesov s prihliadnutím na realizovateľnosť konkrétnych návrhov v podnikovej praxi. Predkladaná práca sa bude deliť do štyroch samostatných kapitol. Prvá kapitola bude venovaná teoretickým východiskám súvisiacich s riešenou problematikou. Druhá, analytická kapitola, bude venovaná charakteristike súčasného stavu vybranej spoločnosti v kontexte vypracovávanej bakalárskej práce. Tretia kapitola bude venovaná návrhom na optimalizáciu procesu motivácie zamestnancov generácie Z, ktoré budú koncipované na základe vykonanej analýzy. V poslednej, záverečnej kapitole, budú zhodnotené navrhované opatrenia, a to z hľadiska finančnej náročnosti integrovania navrhovaných zmien do praxe priemyselného podniku.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-PPP Personnel Policy in Industrial Plant

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.