18. 6. 2019  14:52 Vratislav
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Návrh zlepšenia motivácie zamestnancov generácie Z v priemyselnom podniku (ak. rok 2019/2020)
Název tématu anglicky: The proposal to improve employees motivation of generation Z in an industrial company (ak. rok 2019/2020)
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Peter Sakál, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Mária Haladová
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Mária Haladová
Abstrakt: Cieľom predkladanej bakalárskej práce bude na základe získaných teoretických poznatkov zhodnotiť procesy motivácie zamestnancov generácie Z vo vybranom priemyselnom podniku a navrhnúť možné opatrenia na optimalizáciu týchto procesov s prihliadnutím na realizovateľnosť konkrétnych návrhov v podnikovej praxi. Predkladaná práca sa bude deliť do štyroch samostatných kapitol. Prvá kapitola bude venovaná teoretickým východiskám súvisiacich s riešenou problematikou. Druhá, analytická kapitola, bude venovaná charakteristike súčasného stavu vybranej spoločnosti v kontexte vypracovávanej bakalárskej práce. Tretia kapitola bude venovaná návrhom na optimalizáciu procesu motivácie zamestnancov generácie Z, ktoré budú koncipované na základe vykonanej analýzy. V poslednej, záverečnej kapitole, budú zhodnotené navrhované opatrenia, a to z hľadiska finančnej náročnosti integrovania navrhovaných zmien do praxe priemyselného podniku.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-PPP personálna práca v priemyselnom podniku-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.