19. 6. 2019  1:21 Alfréd
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh zlepšenia motivácie zamestnancov generácie Z v priemyselnom podniku (ak. rok 2019/2020)
Názov témy anglicky: The proposal to improve employees motivation of generation Z in an industrial company (ak. rok 2019/2020)
Stav témy: schválené (prof. Ing. Peter Sakál, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Mária Haladová
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Mária Haladová
Abstrakt: Cieľom predkladanej bakalárskej práce bude na základe získaných teoretických poznatkov zhodnotiť procesy motivácie zamestnancov generácie Z vo vybranom priemyselnom podniku a navrhnúť možné opatrenia na optimalizáciu týchto procesov s prihliadnutím na realizovateľnosť konkrétnych návrhov v podnikovej praxi. Predkladaná práca sa bude deliť do štyroch samostatných kapitol. Prvá kapitola bude venovaná teoretickým východiskám súvisiacich s riešenou problematikou. Druhá, analytická kapitola, bude venovaná charakteristike súčasného stavu vybranej spoločnosti v kontexte vypracovávanej bakalárskej práce. Tretia kapitola bude venovaná návrhom na optimalizáciu procesu motivácie zamestnancov generácie Z, ktoré budú koncipované na základe vykonanej analýzy. V poslednej, záverečnej kapitole, budú zhodnotené navrhované opatrenia, a to z hľadiska finančnej náročnosti integrovania navrhovaných zmien do praxe priemyselného podniku.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-PPP personálna práca v priemyselnom podniku-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.