Jun 27, 2019   4:16 a.m. Ladislav
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: SLAM pre autonómny robotický systém
Title of topic in English: SLAM for autonomous robotic system
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: prof. Ing. František Duchoň, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. František Duchoň, PhD.
Annotation: Jednou zo základných požiadaviek pre pohyb mobilného robota v neznámom prostredí je schopnosť vytvárať mapu okolitého prostredia pri súčasnom určení aktuálnej polohy v priestore. Vstupom pre SLAM systém sú údaje zo snímačov, pričom každý z nich má určitú nepresnosť merania. Údaje zo snímačov je preto potrebné spresniť použitím vhodných pravdepodobnostných metód. Cieľom práce je návrh a implementácia SLAM systému na platformu autonómneho robotického systému s cieľom dosiahnuť optimálny pomer medzi dosiahnutou presnosťou a výpočtovou rýchlosťou. Kľúčová je práve optimalizácia výpočtového času.
Annotation in English: One of the basic tasks for robot's autonomous movement in the unknown environment is the ability to create map of the environment with simultaneous localization of the robot - so-called SLAM. Input for SLAM is data from the sensors while each of the sensor has measurement inaccuracy. Data from sensors can be refined by suitable probabilistic methods. The aim of this thesis is a development and implementation of SLAM system for the platform of autonomous robotic system with the target to achieve optimal ratio between achieved accuracy and computational speed. However, key factor is computational speed.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-RK Robotics and Cybernetics-- not entered -- -- not entered --