19. 11. 2019  4:41 Alžbeta
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh opatrení na vyhodnocovanie a elimináciu nepodarkovosti v podniku (vypísané pre ak. rok 2019/2020)
Názov témy anglicky: Proposal of arrangements for evaluation and elimination of scrap rate decrease in the company
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Peter Szabó, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Peter Szabó, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť opatrenia na vyhodnocovanie a elimináciu nepodarkovosti v priemyselnom podniku. Po excerpácií teoretických poznatkov študent vykoná kritickú analýzu súčasného stavu využívaných metód a postupov na zisťovanie a vyhodnocovanie nepodarkovosti vo výrobe, aby získal relevantné dáta pre návrhy opatrení pre elimináciu a udržateľné zníženie miery nepodarkovosti v podmienkach vybraného priemyselného podniku.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-PMA priemyselné manažérstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.