20. 7. 2019  13:25 Iľja
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Prírode blízke rybie priechody a ich adaptácia na slovenské podmienky
Názov témy anglicky: Nature nearby fish passages and their adaptation to Slovak conditions
Stav témy: schválené (prof. Ing. Viliam Macura, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Dušička, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra hydrotechniky - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Peter Dušička, PhD.
Anotácia: Predmetom práce je hydraulický výskum prírode blízkych rybích priechodov a ich adaptácia na slovenské podmienky. Nástrojom bude matematické a fyzikálne modelovanie. Výstupom bude metodika hydraulického návrhu takýchto objektov pre ichtyologické požiadavky.
Anotácia anglicky: The subject of the thesis is the hydraulic research of the nature nearby fish passages and their adaptation to the Slovak conditions. The tool will be mathematical and physical modeling. The output will be the methodology of hydraulic design of such objects for ichthyological requirements.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-KRAJ4 krajinárstvo-- nezadané -- -- nezadané --