16. 9. 2019  6:37 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Meranie a spracovanie dát pre identifikáciu systémov
Názov témy anglicky: Data Acquisition and Processing for System Identification
Stav témy: schválené (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Marián Tárník, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Marián Tárník, PhD.
Abstrakt: Predmetom práce je technická realizácia identifikácie statických a dynamických modelov predmetného laboratórneho procesu. Predpokladá sa uplatnenie princípov Teórie systémov a Kybernetiky v rozsahu, ktorý predpokladá študijný program. Práca je realizovaná s využitím vybraných laboratórnych zariadení slúžiacich ako fyzické modely dynamických procesov. Práca zahŕňa návrh a realizáciu meraní pre získanie potrebných dát a spracovanie nameraných dát. Pre tvorbu modelov opisujúcich sa predpokladá využitie dostupných softvérových nástrojov, čo si vyžaduje štúdium súvisiacej teórie. Úlohy: 1. Oboznámte sa s vybranými laboratórnymi modelmi dynamických systémov. 2. Realizujte merania, z ktorých je možné získať údaje pre opis statických a dynamických vlastností predmetného laboratórneho zariadenia (procesu). 3. S využitím softvérových nástrojov vytvorte matematické modely dynamických systémov a vyhodnoťte výsledky. 4. Vypracujte písomnú prácu o riešení úloh.



Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-RK robotika a kybernetika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.