15. 11. 2019  15:48 Leopold
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Formovanie udržateľnej pracovnej sily prostredníctvom vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov v priemyselnom podniku.
Názov témy anglicky: Shaping a sustainable workforce through selected human resource management processes in an industrial enterprise
Stav témy: schválené (prof. Ing. Peter Sakál, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu - MTF
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
Abstrakt: Na základe preštudovania domácej a zahraničnej literatúry z oblasti HR manažmentu, podrobnej analýzy v danom priemyselnom podniku na oblasť ľudských zdrojov, na základe výsledkov z analýzy spracuje prieskum pomocou dotazníkovej metódy. Na základe týchto výsledkov diplomant vypracuje záverečnú prácu s problematikou formovania udržateľnej pracovnej sily prostredníctvom vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov v danom podniku.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PPP personálna práca v priemyselnom podniku

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.