19. 10. 2019  11:18 Kristián
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh pre controlling a financie v priemyselnom podniku v podmienkach ZF Slovakia a.s. (2019/2020)
Názov témy anglicky: Proposal for controlling and finance in an industrial enterprise under the conditions of ZF Slovakia j.s.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Viera Bestvinová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Viera Bestvinová, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce bude vypracovať návrh pre controlling v oblasti finančného riadenia spoločnosti ZF Slovakia a.s. V teoretickej časti práce bude vymedzená podstata controllingu a analyzované bude finančné riadenie v priemyselnom podniku. V analytickej časti práce bude vykonaná analýza controllingu a úloh controllingu v oblasti podnikových financií v spoločnosti ZF Slovakia a.s. Na základe zistenia úzkych miest bude vypracovaný návrh na ich odstránenie. V závere bude návrh zhodnotený.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PMA priemyselné manažérstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.