12. 11. 2019  16:26 Svätopluk
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh na zefektívnenie vedenia ľudí v interkultúrnych tímoch využitím koučingu (pre ak. rok 2019/2020)
Názov témy anglicky: Proposal to improve the management of employees in intercultural teams by using coaching
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce (DP) je zefektívnenie vedenia ľudí v interkultúrnych tímoch využitím koučingu na základe teoretických východísk riešenej problematiky a analýzy súčasného stavu vedenia ľudí v interkultúrnych tímoch. Práca je rozdelená do štyroch hlavných kapitol. Prvá kapitola je zameraná na teoretické východiská riešenej problematiky. Druhá kapitola je venovaná analýze súčasného stavu vedenia ľudí v interkultúrnych tímoch. V tretej kapitole je navrhnuté riešenie na zefektívnenie vedenia ľudí v interkultúrnych tímoch využitím koučingu na základe záverov z analytickej časti práce. V poslednej kapitole je navrhované riešenie zhodnotené z viacerých hľadísk.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PMA priemyselné manažérstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.