Jun 26, 2019   10:53 p.m. Adriána
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Land and Water Resources Management (FCE)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Vplyv vegetácie a jej sukcesie na pôdnu hydrológiu
Title of topic in English: Effect of vegetation and its succession on soil hydrology
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: Ing. Ľubomír Lichner, DrSc.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Land and Water Resources Management - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Ľubomír Lichner, DrSc.
Annotation: Vegetácia v každom sukcesnom štádiu mení pôdu a mikroklímu, čím výrazne ovplyvňuje druhové zastúpenie rastlinného pokryvu daného územia. Vegetáciou indukovaná vodoodpudivosť pôdy môže mať za následok nestabilné čelo zmáčania a prúdenie preferovanými dráhami, ako aj zmenšené vyparovanie v dôsledku hydrofóbnej kapilárnej bariéry vytvorenej na povrchu pôdy. Cieľom práce je určenie vplyvu vegetácie a jej sukcesie na stupeň (index vodoodpudivosti RI) a stálosť (čas vniku kvapky vody do pôdy WDPT, čas zániku vodoodpudivosti WRCT) vodoodpudivosti pôdy, infiltráciu a prúdenie vody v pôde, ako aj vyparovanie z vlhkého podložia cez vrstvu vodoodpudivej vs. zmáčavej pôdy.
Annotation in English: At each stage of succession, vegetation alters the soil and microclimate, allowing the establishment of new groups of species. The vegetation-induced soil water repellency can result in unstable wetting fronts and preferential flow paths, as well as reduced evaporation due to the hydrophobic capillary barrier formed at the soil surface. The aim of the thesis is an estimation of the influence of vegetation and its succession on the extent (repellency index RI) and persistence (water drop penetration time WDPT, water repellency cessation time WRCT) of soil water repellency, infiltration and flow of water in soil, as well as evaporation from the wet subsoil through water repellent vs. wettable soil layers.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-VHI4 Water Resources Engineering-- not entered -- -- not entered --