16. 9. 2019  6:14 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Knižnica pre spracovania 3D metrologickych údajov
Názov témy anglicky: Library for 3D metrology data processing
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Stanislav Marček, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Stanislav Marček, PhD.
Abstrakt: Cieľom je vytvorenie C/C++ knižničných funkcií pre spracovanie 3D metrologických údajov a ich export pre vizualizáciu a ďalšie spracovanie. Pri programovaní sa využijú už naprogramované funkcie z vývojového nástroja PolyWorksSDK. Jednotlivé knižničné funkcie, podľa funkčných požiadaviek, majú za úlohu (i) import vstupných údajov pre inicializáciu merania z rôznych štandardov a do rôznych štandardov PLC (programovateľný logický kontróler), roboty a pod.; (ii) predspracovanie; (iii) export nameraných údajov pre rôzne použivateľské aplikácie ako napríklad LabView a pod. (https://www.innovmetric.com/en/products/polyworks-inspector)Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-API aplikovaná informatikaB-API-MSUS Modelovanie a simulácia udalostných systémov-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
FEIB-PT Programovacie techniky