26. 6. 2019  16:52 Adriána
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh opatrení pre personálny marketing a získavanie nových zamestnancov vo vybranom priemyselnom podniku (2019/2020)
Názov témy anglicky: Proposal for personnel marketing and recruitment of new employees in selected industrial company
Stav témy: schválené (prof. Ing. Peter Sakál, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Dr.h.c. Ing. Jaroslav Holeček, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Dr.h.c. Ing. Jaroslav Holeček, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce bude na základe teoretických poznatkov a analýzy súčasného stavu personálneho marketingu a získavania nových zamestnancov v priemyselnom podniku navrhnúť opatrenia na ich zlepšenie Prvá kapitola bakalárskej práce bude zameraná na teoretické spracovanie problematiky personálneho marketingu a získavania nových zamestnancov. Druhá, analytická časť práce bude zameraná na analýzu súčasného stavu personálneho marketingu a získavania nových zamestnancov v skúmanom podniku. Tretia, návrhová časť bakalárskej práce bude zameraná na návrh opatrení pre personálny marketing a získavanie nových zamestnancov vo vybranom priemyselnom podniku. Štvrtá časť bakalárskej práce bude zameraná na zhodnotenie navrhnutých opatrení.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-PPP personálna práca v priemyselnom podniku-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.