17. 6. 2019  6:34 Adolf
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: AC metódy v moderných komunikačných sieťach.
Názov témy anglicky: AC methods in modern communication networks.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
Abstrakt: Téma DP je orientovaná na problematiku riešenia kvality služby v spojení s optimalizáciou telekomunikačnej prevádzky v telekomunikačnom prostredí IMS sietí. Cieľom bude simulácia metód AC a ich porovnanie. Špecifikácia témy: 1. Naštudujte AC metódy v prostredí IP sietí. 2. Naštudujte rozdelenie AC metód a popíšte jednotlivé metódy. 3. Simulujte vybrané MBAC metódy v prostredí simulačného programu Matlab. 4. V závere zhodnotte simulácie a porovnajte s PBAC metódami, ktoré boli simulované v bakalárskej práci.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-MIKT multimediálne informačné a komunikačné technológie-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.