Oct 17, 2019   2:29 a.m. Hedviga
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Modelovanie produkcie vybraných prúdov komunálneho odpadu a ich vývoj pre optimalizáciu riadenia a spracovania
Title of topic in English: Selected municipal waste streams generation modelling and their development to optimize management and processing
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Sanitary and Enviromental Engineering - FCE
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD.
Annotation: Na Slovensku, podľa údajov z Eurostatu, bola v roku 2016 miera recyklácie komunálneho odpadu (vrátane kompostovania) 23 %, zatiaľ čo miera skládkovania bola 65 %. Na základe analýzy existujúcich a pevne naplánovaných politík v oblasti odpadového hospodárstva v jednotlivých štátoch EÚ a na základe predpokladov uvedených v Správe o včasnom varovaní pre Slovensko sa predpokladá, že Slovensko dosiahne do roku 2020 mieru recyklácie 29% a zostane tam až do roku 2025. Na základe toho je Slovensko vystavené riziku nesplnenia cieľa na rok 2020 pripravovať 50 % objemu komunálneho odpadu na opätovné použitie/recykláciu, ktoré je stanovené v článku 11 ods. 2 písm. a) smernice 2008/98/ES. Cieľom zdania dizertačnej práce je na základe najlepších postupov navrhnúť model/riešenie - rozvoj systému nakladania s komunálnym odpadom, ktorý analyzuje vzťahy medzi rôznymi scenármi tvorby a riadenia komunálneho odpadu a environmentálnymi tlakmi vrátane emisií skleníkových plynov; zamestnanosť; a súvisiace náklady/prínosy s cieľom navrhnúť opatrenia pre dosiahnutie lepšej výkonnosti prípravy komunálneho odpadu na opätovné použitie/recykláciu pri znižovaní nákladov a využitia potenciálu zdrojov v hospodárstve.
Annotation in English: In Slovakia, according to Eurostat data, the recycling rate for municipal waste (including composting) in 2016 was 23%, while the landfill rate was 65%. Based on an analysis of existing and well-planned waste management policies in the EU and on the basis of the assumptions in the Early Warning Report for Slovakia, Slovakia is expected to reach a 29% recycling rate by 2020 and will remain there until 2025. On this basis, Slovakia is at risk of failing to meet the 2020 target of preparing 50% of the volume of municipal waste for reuse / recycling provided for in Article 11 (2) (a) Directive 2008/98 / EC. The aim of the dissertation is to design a model / solution based on best practice - the development of a municipal waste management system that analyzes the relationships between the different scenarios of municipal waste generation and management and environmental pressures, including greenhouse gas emissions; employment; and related costs / benefits in order to propose measures to achieve better performance of municipal waste preparation for reuse / recycling in reducing costs and exploiting the resource potential of the economy.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-VHI4 Water Resources Engineering