20. 7. 2019  14:43 Iľja
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Modelovanie produkcie vybraných prúdov komunálneho odpadu a ich vývoj pre optimalizáciu riadenia a spracovania
Názov témy anglicky: Selected municipal waste streams generation modelling and their development to optimize management and processing
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva - SvF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD.
Anotácia: Na Slovensku, podľa údajov z Eurostatu, bola v roku 2016 miera recyklácie komunálneho odpadu (vrátane kompostovania) 23 %, zatiaľ čo miera skládkovania bola 65 %. Na základe analýzy existujúcich a pevne naplánovaných politík v oblasti odpadového hospodárstva v jednotlivých štátoch EÚ a na základe predpokladov uvedených v Správe o včasnom varovaní pre Slovensko sa predpokladá, že Slovensko dosiahne do roku 2020 mieru recyklácie 29% a zostane tam až do roku 2025. Na základe toho je Slovensko vystavené riziku nesplnenia cieľa na rok 2020 pripravovať 50 % objemu komunálneho odpadu na opätovné použitie/recykláciu, ktoré je stanovené v článku 11 ods. 2 písm. a) smernice 2008/98/ES. Cieľom zdania dizertačnej práce je na základe najlepších postupov navrhnúť model/riešenie - rozvoj systému nakladania s komunálnym odpadom, ktorý analyzuje vzťahy medzi rôznymi scenármi tvorby a riadenia komunálneho odpadu a environmentálnymi tlakmi vrátane emisií skleníkových plynov; zamestnanosť; a súvisiace náklady/prínosy s cieľom navrhnúť opatrenia pre dosiahnutie lepšej výkonnosti prípravy komunálneho odpadu na opätovné použitie/recykláciu pri znižovaní nákladov a využitia potenciálu zdrojov v hospodárstve.
Anotácia anglicky: In Slovakia, according to Eurostat data, the recycling rate for municipal waste (including composting) in 2016 was 23%, while the landfill rate was 65%. Based on an analysis of existing and well-planned waste management policies in the EU and on the basis of the assumptions in the Early Warning Report for Slovakia, Slovakia is expected to reach a 29% recycling rate by 2020 and will remain there until 2025. On this basis, Slovakia is at risk of failing to meet the 2020 target of preparing 50% of the volume of municipal waste for reuse / recycling provided for in Article 11 (2) (a) Directive 2008/98 / EC. The aim of the dissertation is to design a model / solution based on best practice - the development of a municipal waste management system that analyzes the relationships between the different scenarios of municipal waste generation and management and environmental pressures, including greenhouse gas emissions; employment; and related costs / benefits in order to propose measures to achieve better performance of municipal waste preparation for reuse / recycling in reducing costs and exploiting the resource potential of the economy.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-VHI4 vodohospodárske inžinierstvo-- nezadané -- -- nezadané --