17. 6. 2019  1:51 Adolf
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Metódy určenia výšky škody na nehnuteľnostiach
Názov témy anglicky: Methods of determining the amount of damage to real estate
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav súdneho znalectva - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Anotácia: Poruchy stavieb. Legislatíva SR a EU v oblasti výšky škody pre poistné udalosti. Analýza zahraničných metodík posudzovania hodnoty nehnuteľností pred/po poistnej udalosti. Postupy pre určenie hodnoty nehnuteľnosti pred/po poistnej udalosti prostredníctvom VŠH a podľa RU. Určenie výšky škody – metóda cenovej kalkulácie (preukázanie technologických postupov na opravu a kalkulácia nákladov). Vyhodnotenie zaužívaných metód. Návrh metódy vyhovujúcej novým trendom v stavebníctve a poisťovníctve.
Anotácia anglicky: Disorders of buildings. SR and EU legislation in the area of damages for insured events. Analysis of foreign methodologies of property valuation before / after an insured event. Procedures for determining the value of a property before / after an insured event through the IHR and RU. Determination of damages - method of price calculation (demonstration of technological procedures for repair and cost calculation). Evaluation of established methods. Design of a method to meet the new trends in construction and insurance.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-TS4 technológia stavieb-- nezadané -- -- nezadané --