Jun 25, 2019   8:08 a.m. Tadeáš
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Metódy určenia výšky škody na nehnuteľnostiach
Title of topic in English: Methods of determining the amount of damage to real estate
State of topic: approved (prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: The Institute for Forensic Engineering - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Annotation: Poruchy stavieb. Legislatíva SR a EU v oblasti výšky škody pre poistné udalosti. Analýza zahraničných metodík posudzovania hodnoty nehnuteľností pred/po poistnej udalosti. Postupy pre určenie hodnoty nehnuteľnosti pred/po poistnej udalosti prostredníctvom VŠH a podľa RU. Určenie výšky škody – metóda cenovej kalkulácie (preukázanie technologických postupov na opravu a kalkulácia nákladov). Vyhodnotenie zaužívaných metód. Návrh metódy vyhovujúcej novým trendom v stavebníctve a poisťovníctve.
Annotation in English: Disorders of buildings. SR and EU legislation in the area of damages for insured events. Analysis of foreign methodologies of property valuation before / after an insured event. Procedures for determining the value of a property before / after an insured event through the IHR and RU. Determination of damages - method of price calculation (demonstration of technological procedures for repair and cost calculation). Evaluation of established methods. Design of a method to meet the new trends in construction and insurance.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-TS4 Building Technology-- not entered -- -- not entered --