22. 9. 2019  16:14 Móric
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Elektrické a štruktúrne vlastnosti perovskitov a organických polovodičov pre fotovoltiku
Názov témy anglicky: Electrical and structural properties of perovskite and organic semiconductors for photovoltaics
Stav témy: schválené (prof. Ing. Julius Cirák, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: Ing. Vojtech Nádaždy, CSc.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Vojtech Nádaždy, CSc.
Externá vzdelávacia inštitúcia: Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied
Anotácia: Perovskitové solárne články (PSCs) patria momentálne v oblasti fotovoltiky 3. generácie k najaktuálnejšej problematike výskumu. Téma je zameraná na prípravu a systematické skúmanie perovskitových vrstiev a vrstiev organických polovodičov používaných v PSCs z hľadiska elektónovej štruktúry, kryštalografickej štruktúry, morfológie a vlastností rozhraní. Elektrónova štruktúra vrstiev bude vyšetrovaná novou elektrochemickou impedančnou spektroskopiou s energetickým rozlíšením, ktorú sme nedávno vyvinuli v našom laboratóriu. Okrem toho štúdium zahŕňa analýzu základných vlastností solárneho článku ako napätie naprázdno, prúd nakrátko, plniaci faktor a fotokonverznú účinnosť. Z tohto výskumu očakávame originálne poznatky o korelácii medzi elektrónovou štruktúrou, vlastnosťami elektrónového transportu a kvalitou rozhraní.
Anotácia anglicky: Perovskite solar cells (PSCs) are one of the “hot topics“ in contemporary research in the 3rd generation photovoltaics. The PhD theme is focused on the preparation of perovskite and organic semiconductor layers utilized in PSCs and their systematic investigation from the point of view of the electronic structure, crystallographic structure, morphology, and interface properties. Electronic structure of the layers will be investigated with the novel energy-resolved electrochemical impedance spectroscopy developed recently in our laboratory. Basic parameters of PSCSs such as the open-circuit voltage, short-circuit current, fill factor and power conversion efficiency will be analyzed as well. Original knowledge on correlation between the electronic structure, electronic transport properties and interface quality is expected.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-FYZ fyzikálne inžinierstvo-- nezadané -- -- nezadané --