20. 9. 2019  14:00 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Pravdepodobnostná lokalizácia mobilného robota vo vnútornom prostredí
Názov témy anglicky: Probabilistic Localization of Mobile Robot in an Indoor Environment
Stav témy: schválené (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Martin Dekan, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Martin Dekan, PhD.
Abstrakt: Pri pohybe mobilných robotov v prostredí je základom všetkých metód riadenia lokalizácia robota v prostredí. Bez vedomosti, kde sa robot nachádza, nie je možné riešiť žiadne ďalšie úlohy. Roboty vo vnútornom prostredí nemajú možnosť lokalizovať sa pomocou externých systémov ako sú GNSS. Z tohto dôvodu musia používať iné snímače. Tieto snímače majú rôzne vlastnosti a rôzne neistoty v meraní. Preto existujú rôzne pravdepodobnostné metódy pracujúce s pravdepodobnostnými modelmi snímačov, ktoré umožňujú dostatočne presne lokalizovať robot v prostredí napriek samotnej nepresnosti snímačov. Cieľom práce je navrhnúť pravdepodobnostnú metódu lokalizácie mobilných robotov do vnútorného prostredia, ktorej vstupom budú údaje z aspoň dvoch snímačov schopných lokalizovať robot. Úlohy: 1. Naštudujte problematiku lokalizácie mobilných robotov. 2. Navrhnite systém pravdepodobnostnej lokalizácie. 3. Implementujte Vami navrhnutú pravdepodobnostnú lokalizáciu na reálny mobilný robot. 4. Experimentálne overte funkčnosť Vami navrhnutého riešenia. 5. Spracujte dokumentáciu a dosiahnuté výsledky do práce.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-RK robotika a kybernetika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.