22. 9. 2019  16:20 Móric
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Kreslenie s priemyselným robotom po želanom zakrivenom povrchu
Názov témy anglicky: Drawing with Industrial Robot on Requested Surface
Stav témy: schválené (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Michal Adamík
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Michal Adamík
Abstrakt: Vplyvom rýchlo sa rozvíjajúceho odvetvia priemyselnej robotiky, sa robotické manipulátory začínajú používať v rôznych oblastiach ako je architektúra umenie a dizajn. Cieľom práce je pripraviť generátor trajektórii pre 6-osi priemyselný robot, ktorý umožní kreslenie na ľubovoľný 3D objekt. Vstupom do generátora bude vektorová grafika a zakrivený povrch, na ktorý majú byť vektorové krivky umiestnené. Programovanie bude prebiehať v prostredí Grasshopper, ktoré umožňuje programovať interakciu objektov, umiestnených v priestore CAD programu Rhinoceros 3D. Grasshopper má veľmi prívetivý grafický programovací jazyk a komunitu, ktorá pridáva funkčné súčasti, medzi ktorými sú aj zásuvné moduly Kuka PRC, Hal Robotics alebo Taco ABB. Každý z týchto zásuvných modulov umožňuje prípravu kódu pre rôzne značky robotických ramien. Úlohy: 1. Oboznámte sa s kinematickou štruktúrou priemyselného manipulátora. 2. Naštudujte si online/offline spôsoby programovania priemyselného manipulátora. 3. Vytvorte virtuálny model pracoviska v prostredí Rhinoceros 3d. 4. Naprogramujte generátor trajektórii kreslenia po želanej ploche. 5. Otestujte vytvorený generátor reálnom pracovisku s robotom ABB IRB120.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-RK robotika a kybernetika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.