27. 10. 2020  8:22 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Robotizované pokrývanie povrchu objektov zadaných vo forme mračna bodov
Názov témy anglicky:
Robotic surface covering of objects specified in the form of point clouds
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
doc. Ing. Andrej Babinec, PhD.
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Kopírovanie povrchu objektov pomocou robota je v priemysle veľmi rozšírenou aplikáciou. Môže ísť najmä o brúsenie, striekanie ale aj inšpekciu povrchu. Cieľom tejto práce je vytvoriť generátor robotických trajektórií pokrývajúcich povrch 3D objektov, pričom vstupom budú objekty vo forme mračna bodov. Programovanie bude riešené v prostredí Grasshopper, s využitím CAD programu Rhinoceros 3D. Grasshopper má veľmi prívetivý grafický programovací jazyk a komunitu, ktorá pridáva funkčné súčasti, medzi ktorými sú aj zásuvné moduly Kuka PRC, Hal Robotics alebo Taco ABB. Každý z týchto zásuvných modulov umožňuje prípravu kódu pre rôzne značky robotických ramien. Úlohy: 1. Oboznámte sa s kinematickou štruktúrou priemyselného manipulátora. 2. Naštudujte si online/offline spôsoby programovania priemyselného manipulátora. 3. Vytvorte virtuálny model pracoviska v prostredí Rhinoceros 3D. 4. Zabezpečte vytvorenie spojitého objektu zo vstupného mračna bodov. 5. Naprogramujte generátor parametrických kriviek, ktoré pokrývajú daný povrch modelu. 6. Otestujte a zhodnoťte vytvorený systém.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-RK robotika a kybernetika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.