Jun 20, 2019   8:20 p.m. Valéria
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Riešenie problematiky pešej a cyklistickej dopravy v dopravno-inžinierskej dokumentácii z hľadiska priestorového a funkčného využitia urbanizovaného územia
Title of topic in English: Design the issues of walking and cycling transport in the traffic engineering documentation from the point of view of the spatial and functional utilisation of the urban land use
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Brodniansky, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Transport Construction and Traffic - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.
Annotation: Predmetom dizertačnej práce je analyzovať a vytvoriť podmienky pre verejné priestory v mestách z hľadiska multimodálneho využitia dopravy. Hlavnou zásadou bude priestorové a funkčné využitie urbanizovaného priestoru s prioritou pešej dopravy. V súčasnosti sa verejné priestory degradujú predovšetkým zvýhodnením statickej a dynamickej automobilovej dopravy. Druhým atribútom z hľadiska bezpečnosti človeka vo verejnom priestore je preferovanie cyklistov na úkor bezpečnosti pešej dopravy. Cieľom dizertačnej práce je vytvoriť nový prístup v podmienkach Slovenska z hľadiska udržateľnej dopravy s využitím najnovších skúseností z Európy.
Annotation in English: The subject of the dissertation is to analyze and create the conditions for public space in cities in terms of multi-modal use of transport. The main principle will be the spatial and functional use urbanized area, with a priority to pedestrian traffic. Currently, public spaces degrade in particular the creation of favourable parking and dynamic car traffic. The second attribute from the viewpoint of safety of people in the public space is to prefer cyclists at the expense of the safety of pedestrian traffic. The aim of dissertation work is to develop a new approach in the conditions of Slovakia from the point of view of sustainable transportation using the latest experience from Europe.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-TKeIS4 Theory and Structures of Civil Engineering Works-- not entered -- -- not entered --