17. 7. 2019  0:38 Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Riešenie problematiky pešej a cyklistickej dopravy v dopravno-inžinierskej dokumentácii z hľadiska priestorového a funkčného využitia urbanizovaného územia
Názov témy anglicky: Design the issues of walking and cycling transport in the traffic engineering documentation from the point of view of the spatial and functional utilisation of the urban land use
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Brodniansky, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra dopravných stavieb - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.
Anotácia: Predmetom dizertačnej práce je analyzovať a vytvoriť podmienky pre verejné priestory v mestách z hľadiska multimodálneho využitia dopravy. Hlavnou zásadou bude priestorové a funkčné využitie urbanizovaného priestoru s prioritou pešej dopravy. V súčasnosti sa verejné priestory degradujú predovšetkým zvýhodnením statickej a dynamickej automobilovej dopravy. Druhým atribútom z hľadiska bezpečnosti človeka vo verejnom priestore je preferovanie cyklistov na úkor bezpečnosti pešej dopravy. Cieľom dizertačnej práce je vytvoriť nový prístup v podmienkach Slovenska z hľadiska udržateľnej dopravy s využitím najnovších skúseností z Európy.
Anotácia anglicky: The subject of the dissertation is to analyze and create the conditions for public space in cities in terms of multi-modal use of transport. The main principle will be the spatial and functional use urbanized area, with a priority to pedestrian traffic. Currently, public spaces degrade in particular the creation of favourable parking and dynamic car traffic. The second attribute from the viewpoint of safety of people in the public space is to prefer cyclists at the expense of the safety of pedestrian traffic. The aim of dissertation work is to develop a new approach in the conditions of Slovakia from the point of view of sustainable transportation using the latest experience from Europe.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-TKeIS4 teória a konštrukcie inžinierskych stavieb-- nezadané -- -- nezadané --