17. 9. 2019  22:30 Olympia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Multimediálne systémy pre telerealitu a adaptácia doručovania multimediálneho obsahu
Názov témy anglicky: Multimedia systems for telereality and adaptation of multimedia content delivery
Stav témy: schválené (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií - FEI
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Anotácia: V súčasnom trende trvalého zväčšovania objemu prenášaných multimediálnych dát, medzi ktoré patrí vysokokvalitné video, interaktívne video, 360 video, 3D video, sa stáva dôležitým aspektom zabezpečenia kvality prispôsobenie multimediálneho obsahu potrebám a možnostiam koncového používateľa. Medzi typické indikátory adaptácie obsahu patrí typ a kvalita koncového zariadenia ako aj náročnosti koncového používateľa na kvalitu obsahu, samozrejme s ohľadom na cenu doručovaného obsahu. V rámci takto definovanej problematiky je potrebné sa venovať jednak návrhu systémov pre snímanie a prenos multimediálneho obsahu, napr. návrh multimediálnych systémov pre telerealitu ako aj algoritmom pre adaptáciu multimediálneho obsahu podľa potrieb zákazníka.
Anotácia anglicky: Customizing multimedia content to end-user needs and capabilities is becoming an important aspect of quality assurance in the current trend of sustained multimedia data streaming, including high quality video, interactive video, 360 video, and 3D video. Typical content adaptation indicators include the type and quality of the end-user as well as the end-user's difficulty in the quality of the content, of course, with regard to the price of the content delivered. In the context of such a defined issue, it is necessary to devote attention to the design of systems for recording and transmission of multimedia content, e.g. design of multimedia systems for telereality as well as algorithms for adaptation of multimedia content according to customer needs.  Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-TLK Telekomunikácie-- nezadané -- -- nezadané --