Aug 18, 2019   10:43 a.m. Elena, Helena
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Multimediálne systémy pre telerealitu a adaptácia doručovania multimediálneho obsahu
Title of topic in English: Multimedia systems for telereality and adaptation of multimedia content delivery
State of topic: approved (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Multimedia Information and Communication Technologies - FEEIT
Max. no. of students: 2
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Annotation: V súčasnom trende trvalého zväčšovania objemu prenášaných multimediálnych dát, medzi ktoré patrí vysokokvalitné video, interaktívne video, 360 video, 3D video, sa stáva dôležitým aspektom zabezpečenia kvality prispôsobenie multimediálneho obsahu potrebám a možnostiam koncového používateľa. Medzi typické indikátory adaptácie obsahu patrí typ a kvalita koncového zariadenia ako aj náročnosti koncového používateľa na kvalitu obsahu, samozrejme s ohľadom na cenu doručovaného obsahu. V rámci takto definovanej problematiky je potrebné sa venovať jednak návrhu systémov pre snímanie a prenos multimediálneho obsahu, napr. návrh multimediálnych systémov pre telerealitu ako aj algoritmom pre adaptáciu multimediálneho obsahu podľa potrieb zákazníka.
Annotation in English: Customizing multimedia content to end-user needs and capabilities is becoming an important aspect of quality assurance in the current trend of sustained multimedia data streaming, including high quality video, interactive video, 360 video, and 3D video. Typical content adaptation indicators include the type and quality of the end-user as well as the end-user's difficulty in the quality of the content, of course, with regard to the price of the content delivered. In the context of such a defined issue, it is necessary to devote attention to the design of systems for recording and transmission of multimedia content, e.g. design of multimedia systems for telereality as well as algorithms for adaptation of multimedia content according to customer needs.  Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-TLxA Telecommunications (in english language)-- not entered -- -- not entered --