Jun 16, 2019   10:34 a.m. Blanka
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Vývoj metód a softvérových nástrojov na spracovanie a analýzu 3D priestorových dát
Title of topic in English: Development of methods and software tools for processing and analysis of 3D spatial data
State of topic: approved (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Theoretical Geodesy - FCE
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD.
Annotation: Cieľom práce je vývoj a implementácia matematických metód zameraných na využitie v modelovaní a analýze geoobjektov na podklade dostupných dátových zdrojov a tvorba softvérových nástrojov na ich základe. Predpokladaný prínos práce je najmä v oblasti modelovania 3D objektov s uvážením ich neurčitosti, tvorbe priestorových modelov s vhodne určenou mierou podrobnosti, štatistickej analýze priestorových javov na podklade vytvorených modelov a tvorbe príslušných softvérových nástrojov alebo webových aplikácií. Praktický prínos práce by mal byť napríklad v tvorbe a analýze digitálnych modelov na podklade dostupných dátových zdrojov (napr. z leteckého laserového skenovania), modelovaní solárnej radiácie na ich báze a využití vytvorených modelov v oblasti ochrany kultúrno-historického alebo prírodného dedičstva.
Annotation in English: The aim of the thesis is to develop and implement mathematical methods aimed at the use in modelling and analysis of geoobjects based on available data sources and creation of software tools based on them. The expected contribution of the work is mainly in the field of 3D object modelling with consideration of their uncertainty, creation of spatial models with appropriately determined detail, statistical analysis of spatial phenomena based on created models and creation of relevant geoprocessing tools or web applications. The practical contribution of the work should be, for example, in analysis of digital models on the basis of available data sources (e.g. aerial laser scanning), modelling of solar radiation based on them and the use of created models in the field of protection of cultural and historical or natural heritage.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-GAK4 Geodesy and Cartography-- not entered -- -- not entered --