Jun 27, 2019   12:08 p.m. Ladislav
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh robotického zariadenia na báze stavebnice MEXLE
Title of topic in English: Design of robotic equipment based on MEXLE kit
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
Summary: Stavebnica MEXLE prestavuje hardvérovú pomôcku určenú pre výuku študentov v rámci predmetov v oblasti elektroniky a automatizácie, ktorý bol vyvinutý na Hochschule Heilbronn. Zahrňuje analógové aj digitálne elektronické bloky, z ktorých je možné zostaviť obvody na spracovanie informácií z vhodných snímačov, ako aj kompletné regulačné obvody, vhodné pre riadenie robotických zariadení, napr. miniatúrnej realizácie podvozku typu Segway. Úlohy: 1. naštudujte štruktúru a vlastnosti stavebnice MEXLE 2. identifikujte kinematiku MEXLEway 3. syntetizujte riadiace algoritmy pre riadenie pozície tela robota a riadenie jeho rýchlosti resp. polohy 4. verifikujte navrhnuté algoritmy na reálnom zariadení The MEXLE kit is a user-friendly hardware tool for electronics and automation related subjects developed at the Hochschule Heilbronn. It includes analog and digital electronic blocks from which the circuits for processing signals from suitable sensors, as well as complete control circuits suitable for controlling robotic devices, e.g. a miniature implementation of a Segway chassis. Tasks: 1. study structure and characteristics of MEXLE kit 2. identify MEXLEway kinematics 3. synthesize posture/velocity or position control algorithms 4. verify the proposed algorithms on real modeLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-RK Robotics and Cybernetics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.