20. 9. 2019  13:40 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh robotického zariadenia na báze stavebnice MEXLE
Názov témy anglicky: Design of robotic equipment based on MEXLE kit
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
Abstrakt: Stavebnica MEXLE prestavuje hardvérovú pomôcku určenú pre výuku študentov v rámci predmetov v oblasti elektroniky a automatizácie, ktorý bol vyvinutý na Hochschule Heilbronn. Zahrňuje analógové aj digitálne elektronické bloky, z ktorých je možné zostaviť obvody na spracovanie informácií z vhodných snímačov, ako aj kompletné regulačné obvody, vhodné pre riadenie robotických zariadení, napr. miniatúrnej realizácie podvozku typu Segway. Úlohy: 1. naštudujte štruktúru a vlastnosti stavebnice MEXLE 2. identifikujte kinematiku MEXLEway 3. syntetizujte riadiace algoritmy pre riadenie pozície tela robota a riadenie jeho rýchlosti resp. polohy 4. verifikujte navrhnuté algoritmy na reálnom zariadení The MEXLE kit is a user-friendly hardware tool for electronics and automation related subjects developed at the Hochschule Heilbronn. It includes analog and digital electronic blocks from which the circuits for processing signals from suitable sensors, as well as complete control circuits suitable for controlling robotic devices, e.g. a miniature implementation of a Segway chassis. Tasks: 1. study structure and characteristics of MEXLE kit 2. identify MEXLEway kinematics 3. synthesize posture/velocity or position control algorithms 4. verify the proposed algorithms on real modeObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-RK robotika a kybernetika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.