20. 11. 2019  6:18 Félix
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Aktívne tlmenie kmitania kompozitných štruktúr
Název tématu anglicky: Active vibration damping of the composite structures
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Justín Murín, DrSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: doc. Ing. Vladimír Goga, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Vladimír Goga, PhD.
Anotace: Úlohy: 1. Rešerš súčasného stavu metód používaných pre aktívne tlmenie vibrácii konštrukčných prvkov. 2. Možnosti výroby a modifikácia zloženia kompozitných štruktúr. 3. Identifikácia pevnostných a dynamických parametrov kompozitných materiálov. 4. Návrh a realizácia experimentálneho mechatronického systému s možnoťou merania a riadenia vybraných veličín. 5. Tvorba zjednodušeného matematického modelu mechatronického systému za účelom stanovenia riadiacich algoritmov pre aktívne tlmenie kompozitných štruktúr. 6. Overenie a testovanie riadiacich algoritmov na experimentálnom meracom systéme. 7. Aplikácia kompozitných SMART materiálov pri stavbe a ovládaní elektroformuly.
Anotace anglicky: Tasks: 1. Review of the methods used for active vibration damping of the structural elements. 2. Possibilities of production and modification of the composite structures. 3. Identification of strength and dynamic parameters of the composite materials. 4. Design and realization of experimental mechatronic system with possible measurement and control of selected quantities. 5. Creation of a simplified mathematical model of the mechatronic system in order to determine control algorithms for active damping of the composite structures. 6. Verifying and testing control algorithms on the experimental measurement system. 7. Application of composite SMART materials in the construction and operation of the electrically-driven formula race car.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-MS mechatronické systémy