13. 10. 2019  22:12 Koloman
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Aktívne tlmenie kmitania kompozitných štruktúr
Názov témy anglicky: Active vibration damping of the composite structures
Stav témy: schválené (prof. Ing. Justín Murín, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Vladimír Goga, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Vladimír Goga, PhD.
Anotácia: Úlohy: 1. Rešerš súčasného stavu metód používaných pre aktívne tlmenie vibrácii konštrukčných prvkov. 2. Možnosti výroby a modifikácia zloženia kompozitných štruktúr. 3. Identifikácia pevnostných a dynamických parametrov kompozitných materiálov. 4. Návrh a realizácia experimentálneho mechatronického systému s možnoťou merania a riadenia vybraných veličín. 5. Tvorba zjednodušeného matematického modelu mechatronického systému za účelom stanovenia riadiacich algoritmov pre aktívne tlmenie kompozitných štruktúr. 6. Overenie a testovanie riadiacich algoritmov na experimentálnom meracom systéme. 7. Aplikácia kompozitných SMART materiálov pri stavbe a ovládaní elektroformuly.
Anotácia anglicky: Tasks: 1. Review of the methods used for active vibration damping of the structural elements. 2. Possibilities of production and modification of the composite structures. 3. Identification of strength and dynamic parameters of the composite materials. 4. Design and realization of experimental mechatronic system with possible measurement and control of selected quantities. 5. Creation of a simplified mathematical model of the mechatronic system in order to determine control algorithms for active damping of the composite structures. 6. Verifying and testing control algorithms on the experimental measurement system. 7. Application of composite SMART materials in the construction and operation of the electrically-driven formula race car.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-MS mechatronické systémy