26. 6. 2019  22:42 Adriána
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Energetický audit budov budov s podporou počítačových simulácií
Názov témy anglicky: Energy audit of buildings with the aid of computer simulations
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Michal Krajčík, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra technických zariadení budov - SvF
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Michal Krajčík, PhD.
Anotácia: Predkladaný projekt je zameraný na využitie softvérových nástrojov na vykonanie energetického auditu budovy. Projekt je založený na počítačových simuláciách, ktoré budú použité na modelovanie rôznych variantov návrhu nových budov alebo obnovy existujúcich budov. Počítačové simulácie budú v pokročilejšej fáze projektu validované nameranými údajmi ohľadne spotreby energie a tepelného prostredia. V súčasnosti na národnej ani na medzinárodnej úrovni neexistuje metodika na využitie softvéru pri optimalizácii energetickej hospodárnosti budov. Vytvorenie takejto metodiky, ktorá by bola v súlade s platnými európskymi predpismi, by znamenalo výrazný pokrok. Kombinácia voľne šíriteľného softvéru a zodpovedajúcej metodiky by poskytla každému projektantovi a energetickému audítorovi sofistikovaný, no jednoducho použiteľný nástroj na optimalizáciu energetickej bilancie pri projektovaní novej budovy, či návrhu energeticky úsporných opatrení pre existujúcu budovu
Anotácia anglicky: The present dissertation project aims at the use of software to perform the energy audit of buildings. The project is based on computer simulations which will be used for modelling different variants of new or existing buildings. In the subsequent phase, the computer simulations will be validated by measured data regarding energy consumption and thermal comfort. In the current situation, there is no methodology on a national or international level for utilization of software to optimize the energy performance of buildings. Creation of such a methodology, which would be in accordance with the current European legislation, would mean a significant step forward. The combination of free software tools and a corresponding methodology would provide a sophisticated and simple-to-use tool for optimization of the energy balance while designing a new building or suggesting energy efficiency measures.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-TTPB4 teória a technika prostredia budov-- nezadané -- -- nezadané --