21. 10. 2019  7:27 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Charakteristika modelových zliatin reaktorovej nádoby tlakovodných reaktorov pomocou meraní Dopplerovho rozšírenia anihilačnej čiary
Názov témy anglicky: Characterization of RPV model alloys by Doppler broadening spectroscopy
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Jarmila Degmová, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Jarmila Degmová, PhD.
Abstrakt: -Porovnanie Ruských a západných ocelí tlakových nádob reaktorov. -Oboznámiť sa s technikou meraní CDBS. -Porovnať CDBS spektrá modelových zliatin s rôznym obsahom prímesných prvkov s referenčnými vzorkami čistých kovov. Identifikovať vplyv prímesných prvkov na zmeny nameraných momentových charakteristík.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-JFI jadrové a fyzikálne inžinierstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.